12[ مجموع 10 مطلب ]

نکات ایمنی که باید در نصب تاور کرین رعایت کرد؟

در اینجا به بیان نکات ایمنی که باید در نصب تاور کرین رعایت کرد میپردازیم. 1. انتخاب گروه نصاب و تایید صلاحیت آنها باید توسط مدیریت مربوطه و HSEکارکاه انجام گیرد. 2. قبل از نصب و مونتاژ؛دستور ...

نکات ایمنی بعد از نصب و قبل از بهره برداری تاور کرین ها

نکات ایمنی بعد از نصب و قبل از بهره برداری تاور کرین ها از درستی عملکرد الکتروموتورها در سرعت ها و بارهای مختلف اطمینان حاصل شود. از دسترسی عملکرد ترمزها اطمینان حاصل شود. تمامی اتصالات مکانیکی اعم ...

کمربند مهاری تاور کرین 3 تن

کمربند مهاری تاور کرین 3 تن

کمربند مهاری تاور کرین 6 تن

کمربند مهاری تاور کرین 6 تن

کمربند مهاری تاور کرین 8 تن

کمربند مهاری تاور کرین 8 تن

کمربند مهاری تاور کرین 12 تن

کمربند مهاری تاور کرین 12 تن

کمربند مهاری دو متری طرح جدید

کمربند مهاری دو متری طرح جدید

کمربند مهاری 1,60 متری طرح جدید

کمربند مهاری 1,60 متری طرح جدید

کمربند مهاری 6,46 متری طرح جدید

کمربند مهاری 6,46 متری طرح جدید
12[ مجموع 10 مطلب ]