مشتریان ما

جهاد نصر فارس

پروژه جهاد نصر فارس (شیراز) در مورخ 93/2/29 صورت گرفته است.برای انجام این پروژه یک عدد تاور کرین 12 تن از گروه بازرگانی شایان خریداری شده است.

پروژه چالوس

پروژه چالوس با مدیریت جناب آقای حدادی که در مورخ 93/3/7 صورت گرفته است.برای انجام این پروژه یک عدد تاور کرین 6 تن از گروه بازرگانی شایان خریداری شده است.

پروژه انزلی

پروژه انزلی با مدیریت آقای عبدا.. پناه در مورخ 93/2/14 صورت گرفته است که در این پروژه اقدام به خرید تاور کرین 3 تن نموده است و رضایت خود را از محصولات بی عیب و نقص گروه شایان اعلام کرده است.

پروژه ذوالقرنین از تبریز

مدیر اجرایی پروژه ذوالقرنین از تبریز در مورخ 93/3/27 اقدام به خرید تاور کرین 8 تن نموده است و رضایت خود را از محصولات بی عیب و نقص گروه شایان اعلام کرده است.

اتو گالری اندیشه

اتو گالری اندیشه در مورخ 93/1/18 اقدام به خرید چند دستگاه تاور کرین نموده است و رضایت خود را از محصولات بی عیب و نقص گروه شایان اعلام کرده است.

شرکت صنعتی معدنی جهان نمو

شرکت صنعتی معدنی جهان نمو در فروردین 92در خیابان گاندی تحت نظارت آقای مهندس داوود آردهه و آقای مهندس محمود آردهه اقدام به خرید تاور کرین از گروه بازرگانی شایان کرده است و رضایت خود را از دستگاه ها و همچنین سرویس منظم و خدمات پس از فروش این شرکت اعلام نموده است.

شهرداری بندرعباس

شهرداری بندرعباس در مورخ 91/3/10 اقدام به خرید چند دستگاه تاور کرین نموده است و رضایت خود را از محصولات بی عیب و نقص گروه شایان اعلام کرده است.

سازمان تبلیغات اسلامی

سازمان تبلیغات اسلامی جهت انجام پروژه ی فاز 4 پردیس که تحت نظارت آقای مهندس اکرمی صورت گرفته است در تاریخ 91/2/16 اقدام به خرید تاور کرین از گروه بازرگانی شایان تشکر کرده است و رضایت خود را از دستگاه ها و همچنین سرویس منظم و خدمات پس از فروش این شرکت اعلام نموده است. 

خانه سینمای ایران

خانه سینمای ایران جهت انجام پروژه فاز 4 پردیس که تحت نظارت آقای مهندس قلی زاده صورت گرفته است در تاریخ 93/2/21 اقدام به خرید تاور کرین از گروه بازرگانی شایان تشکر کرده است و رضایت خود را از دستگاه ها و همچنین سرویس منظم و خدمات پس از فروش این شرکت اعلام نموده است. 

شرکت دژ

شرکت دژ در تاریخ 90/6/22 تعدادی دستگاه تاور کرین از شرکت بازرگانی شایان خریداری کرده و پس از کارکرد دستگاه در طی پنج ماه به طور شبانه روز هیچگونه مشکلی پیدا نکرده است،همچنین از این شرکت جهت تهیه و نصب و راه اندازی تاورکرین تشکر کرده است.

شرکت آرمه تاب گسترش

دیوان عدالت اداری (شرکت آرمه تاب گسترش) که با نظارت آقای مهندس غیاثی و آقای مهندس رحیمی صورت گرفته است در تاریخ 90/5/23 اقدام به خرید تاور کرین از گروه بازرگانی شایان کرده است و رضایت خود را از دستگاه ها و همچنین سرویس منظم و خدمات پس از فروش این شرکت اعلام نموده است.

شرکت عمران سرخس

شرکت عمران سرخس با نظارت آقای مهندس دلیری و احمد زاده در تاریخ 91/2/15 انجام شده است،برای این پروژه تعدادی دستگاه تاور کرین از شرکت بازرگانی شایان خریداری شده و شرکت خریدار طی اعلامیه ای رضایت خود را از دستگاه های تاور کرین شرکت بازرگانی شایان اعلام نموده است و از این شرکت جهت تهیه و نصب و راه اندازی تاورکرین ها تشکر کرده است.

شرکت لاک ایران

شرکت لاک ایران با مدیریت آقای مهندس گودرزی و آقای مهندس فروهر در مورخ 91/7/1 انجام شده است.برای این پروژه تعدادی دستگاه تاور کرین از شرکت بازرگانی شایان خریداری شده و شرکت خریدار طی اعلامیه ای رضایت خود را از دستگاه های تاور کرین شرکت بازرگانی شایان اعلام نموده است و از این شرکت جهت تهیه و نصب و راه اندازی تاورکرین ها تشکر کرده است.

پروژه نیاوران

پروژه نیاوران سه راهی یاسر (میدان ونک) که با نظارت آقای مهندس اقدام در 92/8/6 انجام شده است.برای این پروژه تعدادی دستگاه تاور کرین از شرکت بازرگانی شایان خریداری شده و شرکت خریدار طی اعلامیه ای رضایت خود را از دستگاه های تاور کرین شرکت بازرگانی شایان اعلام نموده است و از این شرکت جهت تهیه و نصب و راه اندازی تاورکرین ها تشکر کرده است.

پروژه آجودانیه

پروژه آجودانیه در خیابان سباری که توسط آقای مهندس عزیزی،بیگی و یوسف عزیزی در تاریخ 93/2/20انجام گرفته است یک دستگاه تاور کرین از شرکت بازرگانی شایان خریداری کرده و پس از کارکرد دستگاه  هیچگونه مشکلی پیدا نکرده است.

پروژه بازار مبل

پروژه بازار مبل یافت آباد تهران-مبل کاسپین که تحت نظارت آقای مهندس قاسمی و آقای مهندس انصاری فرد صورت گرفته است در تاریخ 92/1/18اقدام به خرید چند دستگاه تاور کرین نموده است و رضایت خود را از محصولات بی عیب و نقص گروه شایان اعلام کرده است.

مس سرچشمه کرمان

مس سرچشمه کرمان در مورخ 92/5/12 یک دستگاه تاور کرین از شرکت بازرگانی شایان خریداری کرده و پس از کارکرد دستگاه در طی دو سال هیچگونه مشکلی پیدا نکرده است،همچنین از این شرکت جهت تهیه و نصب و راه اندازی تاورکرین تشکر کرده است.

شرکت ساختمانی رژیان پی

شرکت ساختمانی رژیان پی با نظارت جناب آقای مهندس تباک و آقای مهاجر در فروردین ماه 92 تعدادی دستگاه تاور کرین از شرکت بازرگانی شایان خریداری کرده و پس از کارکرد دستگاه در طی پنج ماه به طور شبانه روز هیچگونه مشکلی پیدا نکرده است،همچنین از این شرکت جهت تهیه و نصب و راه اندازی تاورکرین تشکر کرده است.

شرکت مهندسی و ساختمانی جهانپارس (سهامی خاص)

شرکت مهندسی و ساختمانی جهانپارس در تاریخ 1380/11/16 رضایت کامل خود را از نحوه کارکرد دستگاههای تاور کرین شرکت بازرگانی شایان ابراز نموده و از سرویس دهی و خدمات پس از فروش آن شرکت کمال تشکر را دارد.

شرکت پورنام (سهامی خاص)

شرکت پورنام در تاریخ 80/5/27 اقدام به خرید تاور کرین از گروه بازرگانی شایان کرده است و رضایت خود را از دستگاه ها و همچنین سرویس منظم و خدمات پس از فروش این شرکت اعلام نموده است. 

انجمن شرکتهای ساختمانی (سندیکای شرکتهای ساختمانی)

انجمن  شرکتهای ساختمانی با بیش از پنجاه سال قدمت کهن سال‎ترین تشکل صنفی کشور است. این انجمن در سال 1377 و 1373 اقدام به سفارش تعدادی تاور کرین و بتونیر از گروه صنعتی و بازرگانی شایان نموده است.

شرکت ساختمانی چهاربرگ (سهامی خاص)

شرکت ساختمانی چهاربرگ در تاریخ 76/12/20 اقدام به خرید چند دستگاه تاور کرین نموده است و رضایت خود را از محصولات بی عیب و نقص گروه شایان اعلام کرده است.

شرکت راه آهن شهری تهران و حومه مترو

شرکت راه آهن شهری تهران و حومه مترو در تاریخ 69/8/20 اقدام به خرید چند دستگاه تاور کرین نموده است و رضایت خود را از محصولات بی عیب و نقص گروه شایان اعلام کرده است.

شرکت راهسازی و ساختمانی طوس عامر (سهامی خاص)

شرکت راهسازی و ساختمانی طوس عامر پروژه های متعددی را در رشته های راهسازی ، راه آهن ، ساختمانی ، عملیات احداث تونل و احداث تصفیه خانه به اتمام رسانده و در مورخ 82/4/9 اقدام به خرید تاور کرین از گروه بازرگانی شایان کرده است و رضایت خود را از دستگاه ها و همچنین سرویس منظم و خدمات پس از فروش این شرکت اعلام نموده است. 

شرکت ساختمانی آگور (سهامی خاص)

شرکت ساختمانی آگور در مورخ 71/8/10 تعدادی دستگاه تاور کرین از شرکت بازرگانی شایان خریداری کرده و پس از کارکرد دستگاه در طی پنج ماه به طور شبانه روز هیچگونه مشکلی پیدا نکرده است،همچنین از این شرکت جهت تهیه و نصب و راه اندازی تاورکرین تشکر کرده است.

شرکت ساختمانی بالاگر (سهامی خاص)

شرکت ساختمانی بالاگر در تاریخ 76/12/20 اقدام به خرید تاور کرین از گروه بازرگانی شایان کرده است و رضایت خود را از دستگاه ها و همچنین سرویس منظم و خدمات پس از فروش این شرکت اعلام نموده است. 

قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا

قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا در تاریخ 1381/1/25 اقدام به خرید و نصب تاور کرین نموده است  و رضایت خود را از دستگاه ها و همچنین سرویس منظم و خدمات پس از فروش این شرکت اعلام نموده است. 

شرکت عُطارِدیان (سهامی خاص)

شرکت عُطارِدیان شرکت تضامنی محمد عطاردیان و همکاران دارای رتبه بندی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در رشته های زیر می باشد: پایه 1 در رشته راه و ترابری، (بالاترین پایه) ، پایه 1 در رشته آب ، (بالاترین پایه) ، پایه 2 در رشته ساختمان و پایه 4 در رشته تاسیسات و تجهیزات.این شرکت درتاریخ 68/6/13 رضایت خود را از تاور کرین و همچنین سرویس منظم و خدمات پس از فروش گروه شایان اعلام نموده است. 

شرکت ساختمانی تابلیه

شرکت ساختمانی تابلیه  در تاریخ 70/10/25 یک دستگاه تاور کرین از شرکت بازرگانی شایان خریداری کرده و پس از کارکرد دستگاه در طی سه ماه هیچگونه مشکلی پیدا نکرده است،همچنین از این شرکت جهت تهیه و نصب و راه اندازی تاورکرین تشکر کرده است.

شرکت ساختمانی اِو-یُول (سهامی خاص)

شرکت ساختمانی اِو-یُول در تاریخ 72/4/23 اقدام به خرید تاور کرین از گروه بازرگانی شایان کرده است و رضایت خود را از دستگاه ها و همچنین سرویس منظم و خدمات پس از فروش این شرکت اعلام نموده است. 

بانک ملیّ ایران

بانک ملیّ ایران بتاریخ 77/7/11 یک دستگاه تاور کرین از شرکت بازرگانی شایان خریداری کرده و پس از کارکرد دستگاه در طی دو سال هیچگونه مشکلی پیدا نکرده است،همچنین از این شرکت جهت تهیه و نصب و راه اندازی تاورکرین تشکر کرده است.

شرکت ساختمانی سپانو (سهامی خاص)

شرکت ساختمانی سپانو در مورخ 73/6/1 طی اعلامیه ای رضایت خود را از دستگاه های تاور کرین شرکت بازرگانی شایان اعلام نموده است و از این شرکت جهت تهیه و نصب و راه اندازی تاورکرین ها تشکر کرده است.

شرکت مهندسی پروژه های آب و نیروی ایران(پانیر)

شرکت مهندسی پروژه های آب و نیروی ایران(پانیر) در اجرای پروژه های بزرگ عمرانی از قبیل احداث راه سدهای مخزنی و انحرافی سیستم های آبرسانی و آبیاری و زهکشی و ... همواره یکی از ارکان اساسی پیشرفت و توسعه درکشورهای رو به رشد بوده و هست این شرکت در مورخ 73/5/25 اقدام به خرید تاور کرین از گروه بازرگانی شایان کرده است و رضایت خود را از دستگاه ها و همچنین سرویس منظم و خدمات پس از فروش این شرکت اعلام نموده است. 

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تاریخ 72/3/24 با خرید تعدادی تاور کرین  رضایت خود را از محصولات شرکت بازرگانی شایان اعلام نموده است.

شرکت ساختمانی پگا (سهامی خاص)

شرکت ساختمانی پگا در تاریخ 1381/1/19 ضمن ابراز رضایت مسئولین کارگاه از کیفیت ساخت و نصب دو دستگاه تاورکرین خریداری شده از شرکت بازرگانی شایان ،از نحوه سرویس دهی بموقع و خدمات پس از فروش نیز سپاسگزاری نموده است.

شرکت ویسا (سهامی خاص)

شرکت ویسا در تاریخ 81/1/29 اقدام به خرید دو عدد تاور کرین از شرکت بازرگانی شایان کرده است و رضایت خود را از دستگاه ها و همچنین سرویس منظم و خدمات پس از فروش این شرکت اعلام نموده است. 

شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور (سهامی خاص)

شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور در مورخ 73/6/16 پنج دستگاه تاور کرین از شرکت بازرگانی شایان خریداری کرده و پس از کارکرد دستگاه در طی چهار ماه هیچگونه مشکلی پیدا نکرده است،همچنین از این شرکت جهت تهیه و نصب و راه اندازی تاورکرین تشکر کرده است.

شرکت سلفام

هدف شرکت سلفام  مطالعات ،طراحي وساخت قطعات ساختماني و ساختمانها متناسب با اقليم بومي - فرهنگي کشورمان،بصورت پيش ساخته و همچنين احداث کارخانه براي ساخت قطعات بتوني پيش ساخته است این شرکت در مورخ 77/8/18 اقدام به خرید تاور کرین از گروه بازرگانی شایان کرده است و رضایت خود را از دستگاه ها و همچنین سرویس منظم و خدمات پس از فروش این شرکت اعلام نموده است.

شرکت پردیس ساخت سپاهان (سهامی خاص)

شرکت پردیس ساخت سپاهان در مورخ 77/8/11 اقدام به خرید تاور کرین از گروه بازرگانی شایان کرده است و رضایت خود را از دستگاه ها و همچنین سرویس منظم و خدمات پس از فروش این شرکت اعلام نموده است.

شرکت ناورود (سهامی خاص)

شرکت ناورود در مورخ 7/8/18 رضایت کامل خود را از دو دستگاه تاور کرین خریداری شده جهت استفاده از پروژه های خود اعلام کرده است و از کیفیت بسیار خوب این دستگاه ها و سرویس های مرتب و منظم از زمان نصب تا پایان کار رضایت کامل داشته است.

شرکت ساختمانی جاده (سهامی خاص)

شرکت ساختمانی جاده در تاریخ 1382/4/17 با خرید و نصب و راه اندازی تعدادی تاورکرین از شرکت بازرگانی شایان قدردانی نموده است و مراتب رضایت خود را از کارکرد و بهره دهی دستگاه مذکور اعلام داشته است.

شرکت ساختمانی بَهمبَر (سهامی خاص)

شرکت ساختمانی بَهمبَر توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور در رشته های آب،حمل و نقل،ساختمان و حفاری تشخیص صلاحیت شده است.شرکت بهمبر در تاریخ 1375/4/2 با خرید تاور کرین از گروه شایان رضایت خود را از این اعلام نموده است.

شرکت ملی ساختمان

شرکت ملی ساختمان در تاریخ 72/7/6 اقدام به خرید تعدادی تاور کرین از شرکت بازرگانی شایان کرده است و رضایت خود را از دستگاه ها و همچنین سرویس منظم و خدمات پس از فروش این شرکت اعلام نموده است. 

شرکت خدماتی خطّ و پست و نیروگاه پیمانیر

شرکت خدماتی خطّ و پست و نیروگاه پیمانیر در تاریخ 70/11/20 با خرید تعدادی تاور کرین  رضایت خود را از محصولات شرکت بازرگانی شایان اعلام نموده است.

شرکت ساختمانی استراتوس (سهامی خاص)

شرکت ساختمانی استراتوس در تاریخ 71/8/2 اقدام به خرید چند دستگاه ایستگاه مرکزی بتون (بتونیر) نموده است و رضایت خود را از محصولات بی عیب و نقص گروه شایان اعلام کرده است.

شرکت ساختمانی تیراژه (سهامی خاص)

شرکت ساختمانی تیراژه که در اجرای پروژه های عمرانی و صنعتی کشور تعداد متعددی قرار داد در رشته های راهسازی، راه آهن ، تونل سازی، نفت و پتروشیمی و ابنیه را به اتمام رسانیده است این شرکت در مورخ 69/9/6 اقدام به خرید چند دستگاه تاور کرین نموده است و رضایت خود را از محصولات بی عیب و نقص گروه شایان اعلام کرده است.

شرکت ساختمانی ژیان (سهامی خاص)

شرکت ساختمانی ژیان با احراز چهار رتبه 1 (بالاترين رتبه) در رشته هاي آب ، ساختمان و حمل و نقل و تاسيسات و تجهيزات از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در موقعيتي ممتاز براي اجراي پروژه هاي عمراني قراردارد این شرکت در تاریخ 1369/8/1 هشت دستگاه تاور کرین از شرکت بازرگانی شایان خریداری کرده و پس از کارکرد دستگاه در طی یک سال هیچگونه مشکلی پیدا نکرده است،همچنین از این شرکت جهت تهیه و نصب و راه اندازی تاورکرین تشکر کرده است.

شرکت ساختمانی بتن آسه (سهامی خاص)

شرکت ساختمانی بتن آسه که رتبه بندي اخير آن از طريق معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست محترم جمهوري پايه 1 در رشته حمل و نقل میباشد در مورخ 73/8/14 با خرید تعدادی تاور کرین  رضایت خود را از محصولات شرکت بازرگانی شایان اعلام نموده است.

شرکت ساختمانی کانرود سازه (سهامی خاص)

شرکت ساختمانی کانرود سازه در مورخ 77/8/9 سه دستگاه تاور کرین از شرکت بازرگانی شایان خریداری کرده و پس از کارکرد دستگاه در طی دو ماه هیچگونه مشکلی پیدا نکرده است،همچنین از این شرکت جهت تهیه و نصب و راه اندازی تاورکرین تشکر کرده است.

شرکت سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص)

شرکت سرمایه گذاری مسکن در تاریخ 70/12/25 چهار دستگاه تاور کرین از شرکت بازرگانی شایان خریداری کرده و پس از کارکرد دستگاه در طی چهار ماه هیچگونه مشکلی پیدا نکرده است،همچنین از این شرکت جهت تهیه و نصب و راه اندازی تاورکرین تشکر کرده است.

شرکت فنی و مهندسی پاپژم (سهامی خاص)

شرکت فنی و مهندسی پاپژم در مورخ 70/5/15 دو دستگاه تاور کرین از شرکت بازرگانی شایان خریداری کرده و پس از کارکرد دستگاه در طی دو ماه هیچگونه مشکلی پیدا نکرده است،همچنین از این شرکت جهت تهیه و نصب و راه اندازی تاورکرین تشکر کرده است.

شرکت ساختمانی شوسه (سهامی خاص)

شرکت ساختمانی شوسه در تاریخ 77/8/19 طی اعلامیه ای از طرز کار و سرویس تاورکرین های خریداری شده از گروه بازرگانی شایان رضایت خود را اعلام نموده است.

شرکت ساختمانی سازانه بتن

شرکت ساختمانی سازانه بتن در مورخ 77/8/9 اقدام به خرید تاور کرین از گروه بازرگانی شایان کرده است و رضایت خود را از دستگاه ها و همچنین سرویس منظم و خدمات پس از فروش این شرکت اعلام نموده است.

شرکت ساختمانی کوهسر (سهامی خاص)

شرکت ساختمانی کوهسر در مورخ 77/8/26 یک دستگاه تاور کرین از شرکت بازرگانی شایان خریداری کرده و پس از کارکرد دستگاه در طی دو ماه هیچگونه مشکلی پیدا نکرده است،همچنین از این شرکت جهت تهیه و نصب و راه اندازی تاورکرین تشکر کرده است.

شرکت سازه کاو (سهامی خاص)

شرکت سازه کاو در تاریخ 72/7/5 طی اعلامیه ای از طرز کار و سرویس تاورکرین های خریداری شده از گروه بازرگانی شایان رضایت خود را اعلام نموده است.

شرکت ساختمانی هوردشت

شرکت ساختمانی هوردشت در مورخ 1375/4/5 رضایت کامل خود را از چهار دستگاه تاور کرین خریداری شده جهت استفاده از پروژه های خود اعلام کرده است و از کیفیت بسیار خوب این دستگاه ها و سرویس های مرتب و منظم از زمان نصب تا پایان کار رضایت کامل داشته است.

شرکت آربل (سهامی خاص)

شرکت آربل در تاریخ 77/8/19 دو دستگاه تاور کرین از شرکت بازرگانی شایان خریداری کرده و پس از کارکرد دستگاه در طی 20 ماه مشکل خاصی پیدا نکرده است،همچنین از این شرکت جهت تهیه و نصب ، خدمات پس از فروش و راه اندازی تاورکرین تشکر کرده است.

شرکت ساختمانی نشا (سهامی خاص)

شرکت ساختمانی نشا در مورخ 76/12/21 یک دستگاه تاور کرین از شرکت بازرگانی شایان خریداری کرده و پس از کارکرد دستگاه در طی چهار ماه هیچگونه مشکلی پیدا نکرده است،همچنین از این شرکت جهت تهیه و نصب و راه اندازی تاورکرین تشکر کرده است.

شرکت ایستا (سهامی خاص)

شرکت ایستا 77/8/9 دو دستگاه تاور کرین از شرکت بازرگانی شایان خریداری کرده و پس از کارکرد دستگاه در طی 20 ماه مشکل خاصی پیدا نکرده است،همچنین از این شرکت جهت تهیه و نصب ، خدمات پس از فروش و راه اندازی تاورکرین تشکر کرده است.

شرکت ساختمانی ترسه (سهامی خاص)

شرکت ساختمانی ترسه در مورخ 73/6/7 یک دستگاه تاور کرین از شرکت بازرگانی شایان خریداری کرده و پس از کارکرد دستگاه در طی چهار ماه هیچگونه مشکلی پیدا نکرده است،همچنین از این شرکت جهت تهیه و نصب و راه اندازی تاورکرین تشکر کرده است.

شرکت تعاونی بتون آماده یاسر ساوه

شرکت تعاونی بتون آماده یاسر ساوه در مورخ 82/4/16 طی اعلامیه ای از طرز کار و سرویس تاورکرین های خریداری شده از گروه بازرگانی شایان رضایت خود را اعلام نموده است.

شرکت ماد بتون (سهامی خاص)

شرکت ماد بتون در مورخ 77/8/19 دو دستگاه تاور کرین از شرکت بازرگانی شایان خریداری کرده و پس از کارکرد دستگاه در طی 5 سال مشکل خاصی پیدا نکرده است،همچنین از این شرکت جهت تهیه و نصب و راه اندازی تاورکرین تشکر کرده است.

شرکت ساختمانی زیدشت پل (سهامی خاص)

شرکت ساختمانی زیدشت پل در مورخ 77/9/20 دو دستگاه تاور کرین از شرکت بازرگانی شایان خریداری کرده و پس از کارکرد دستگاه در طی دو سال هیچگونه مشکلی پیدا نکرده است،همچنین از این شرکت جهت تهیه و نصب و راه اندازی تاورکرین تشکر کرده است.

شرکت ساختمانی مغک (سهامی خاص)

شرکت ساختمانی مغک در مورخ 73/6/28 اقدام به خرید تاور کرین از گروه بازرگانی شایان کرده است و رضایت خود را از دستگاه ها و همچنین سرویس منظم و خدمات پس از فروش این شرکت اعلام نموده است.

شرکت ساختمانی ونا کوه (سهامی خاص)

شرکت ساختمانی ونا کوه در مورخ 77/8/9 طی اعلامیه ای از طرز کار و سرویس تاورکرین های خریداری شده از گروه بازرگانی شایان رضایت خود را اعلام نموده است.

شرکت ساختمانی قرنیس (سهامی خاص)

شرکت ساختمانی قرنیس در مورخ 77/8/29  یک دستگاه تاور کرین از شرکت بازرگانی شایان خریداری کرده و پس از کارکرد دستگاه در طی چهار ماه هیچگونه مشکلی پیدا نکرده است،همچنین از این شرکت جهت تهیه و نصب و راه اندازی تاورکرین تشکر کرده است.

شرکت سامان سازان

شرکت سامان سازان در مورخ 77/8/19 یک دستگاه تاور کرین از شرکت بازرگانی شایان خریداری کرده و پس از کارکرد دستگاه در طی چهار ماه هیچگونه مشکلی پیدا نکرده است،همچنین از این شرکت جهت تهیه و نصب و راه اندازی تاورکرین تشکر کرده است.

شرکت آسا (سهامی خاص)

شرکت آسا در مورخ 72/3/4 اقدام به خرید تاور کرین از گروه بازرگانی شایان کرده است و رضایت خود را از دستگاه ها و همچنین سرویس منظم و خدمات پس از فروش این شرکت اعلام نموده است.

شرکت ایسوکو

شرکت ایسوکو درمورخ 72/7/7 اقدام به خرید تاور کرین از گروه بازرگانی شایان کرده است و رضایت خود را از دستگاه ها و همچنین سرویس منظم و خدمات پس از فروش این شرکت اعلام نموده است.

شرکت ساختمانی آبادگران (سهامی خاص)

شرکت ساختمانی آبادگران در مورخ 71/6/10 دو دستگاه تاور کرین از شرکت بازرگانی شایان خریداری کرده و پس از کارکرد دستگاه در طی چهار ماه هیچگونه مشکلی پیدا نکرده است،همچنین از این شرکت جهت تهیه و نصب و راه اندازی تاورکرین تشکر کرده است.

شرکت ساختمانی ابنیه سازان کشور (سهامی خاص)

شرکت ساختمانی ابنیه سازان کشور در مورخ 73/6/6 طی اعلامیه ای از طرز کار و سرویس تاورکرین های خریداری شده از گروه بازرگانی شایان رضایت خود را اعلام نموده است.

شرکت راه و ساختمان راه آران (سهامی خاص)

شرکت راه و ساختمان راه آران در مورخ 1374/4/25 اقدام به خرید تاور کرین از گروه بازرگانی شایان کرده است و رضایت خود را از دستگاه ها و همچنین سرویس منظم و خدمات پس از فروش این شرکت اعلام نموده است.

شرکت ساختمانی و تاسیساتی میشو

شرکت ساختمانی و تاسیساتی میشو در مورخ 77/7/9 چهار دستگاه تاور کرین از شرکت بازرگانی شایان خریداری کرده و پس از کارکرد دستگاه در طی چهار سال مشکل خاصی پیدا نکرده است،همچنین از این شرکت جهت تهیه و نصب و راه اندازی تاورکرین تشکر کرده است.

شرکت ساختمانی فرداساز (سهامی خاص)

شرکت ساختمانی فرداساز در تاریخ 1377/8/18  طی اعلامیه ای از طرز کار و سرویس تاورکرین های خریداری شده از گروه بازرگانی شایان رضایت خود را اعلام نموده است.

شرکت توسعۀ احیاء (سهامی خاص)

شرکت توسعۀ احیاء در مورخ 77/8/13 اقدام به خرید تاور کرین از گروه بازرگانی شایان کرده است و رضایت خود را از دستگاه ها و همچنین سرویس منظم و خدمات پس از فروش این شرکت اعلام نموده است.

شرکت ساختمانی کتام (سهامی خاص)

شرکت ساختمانی کتام در مورخ 76/12/20 دو دستگاه تاور کرین از شرکت بازرگانی شایان خریداری کرده و پس از کارکرد دستگاه در طی دو ماه هیچگونه مشکلی پیدا نکرده است،همچنین از این شرکت جهت تهیه و نصب و راه اندازی تاورکرین تشکر کرده است.

شرکت ساختمانی اقلیم (سهامی خاص)

شرکت ساختمانی اقلیم در تاریخ 76/12/16 اقدام به خرید تاور کرین از گروه بازرگانی شایان کرده است و رضایت خود را از دستگاه ها و همچنین سرویس منظم و خدمات پس از فروش این شرکت اعلام نموده است. 

شرکت ساختمانی مجموعه ایران

شرکت ساختمانی مجموعه ایران در مورخ 70/5/23 دو دستگاه تاور کرین از شرکت بازرگانی شایان خریداری کرده و پس از کارکرد دستگاه در طی چهار ماه هیچگونه مشکلی پیدا نکرده است،همچنین از این شرکت جهت تهیه و نصب و راه اندازی تاورکرین تشکر کرده است.

شرکت ساختمانی زرین دشت (سهامی خاص)

شرکت ساختمانی زرین دشت در مورخ 71/6/31 تعدادی دستگاه تاور کرین از شرکت بازرگانی شایان خریداری کرده و پس از کارکرد دستگاه در طی پنج ماه به طور شبانه روز هیچگونه مشکلی پیدا نکرده است،همچنین از این شرکت جهت تهیه و نصب و راه اندازی تاورکرین تشکر کرده است.

شرکت ساختمانی تراکم (سهامی خاص)

شرکت ساختمانی تراکم در تاریخ 73/5/25 طی اعلامیه ای رضایت خود را از دستگاه های تاور کرین شرکت بازرگانی شایان اعلام نموده است و از این شرکت جهت تهیه و نصب و راه اندازی تاورکرین ها تشکر کرده است.

شرکت تأمین راه (سهامی خاص)

شرکت تأمین راه در مورخ 73/5/3 یک دستگاه تاور کرین از شرکت بازرگانی شایان خریداری کرده و پس از کارکرد دستگاه در طی دو سال هیچگونه مشکلی پیدا نکرده است،همچنین از این شرکت جهت تهیه و نصب و راه اندازی تاورکرین تشکر کرده است.

شرکت ساختمانی راشید (سهامی خاص)

شرکت ساختمانی راشید در تاریخ 70/6/28 تعدادی دستگاه تاور کرین از شرکت بازرگانی شایان خریداری کرده و پس از کارکرد دستگاه در طی پنج ماهبه طور شبانه روز هیچگونه مشکلی پیدا نکرده است،همچنین از این شرکت جهت تهیه و نصب و راه اندازی تاورکرین تشکر کرده است.

شرکت ساختمانی ایران بورگه (سهامی خاص)

شرکت ساختمانی ایران بورگه در مورخ 70/11/15 اقدام به خرید تاور کرین از گروه بازرگانی شایان کرده است و رضایت خود را از دستگاه ها و همچنین سرویس منظم و خدمات پس از فروش این شرکت اعلام نموده است. 

شرکت رادیرا (سهامی خاص)

شرکت رادیرا در مورخ 73/7/3 یک دستگاه تاور کرین از شرکت بازرگانی شایان خریداری کرده و پس از کارکرد دستگاه در طی دو سال هیچگونه مشکلی پیدا نکرده است،همچنین از این شرکت جهت تهیه و نصب و راه اندازی تاورکرین تشکر کرده است.

شرکت گسترش کاراب

شرکت گسترش کاراب در تاریخ 73/6/26 چهار دستگاه تاور کرین از شرکت بازرگانی شایان خریداری کرده و پس از کارکرد دستگاه در طی دو سال هیچگونه مشکلی پیدا نکرده است،همچنین از این شرکت جهت تهیه و نصب و راه اندازی تاورکرین تشکر کرده است.

موسسه سلمان

موسسه سلمان در تاریخ 75/11/29 طی اعلامیه ای رضایت خود را از دستگاه های تاور کرین شرکت بازرگانی شایان اعلام نموده است و از این شرکت جهت تهیه و نصب و راه اندازی تاورکرین ها تشکر کرده است.

شرکت سهامی خاص راهسازی ایران

شرکت سهامی خاص راهسازی ایران درمورخ 72/6/20 اقدام به خرید تاور کرین از گروه بازرگانی شایان کرده است و رضایت خود را از دستگاه ها و همچنین سرویس منظم و خدمات پس از فروش این شرکت اعلام نموده است. 

شرکت ساختمانی اروند راه (سهامی خاص)

شرکت ساختمانی اروند راه در تاریخ 73/6/14 پنج دستگاه تاور کرین از شرکت بازرگانی شایان خریداری کرده و پس از کارکرد دستگاه در طی دو سال هیچگونه مشکلی پیدا نکرده است،همچنین از این شرکت جهت تهیه و نصب و راه اندازی تاورکرین تشکر کرده است.

شرکت ساختمانی پی داران (سهامی خاص)

شرکت ساختمانی پی داران در تاریخ 72/2/14 اقدام به خرید تاور کرین از گروه بازرگانی شایان کرده است و رضایت خود را از دستگاه ها و همچنین سرویس منظم و خدمات پس از فروش این شرکت اعلام نموده است. 

شرکت ساختمانی مهاد راه (سهامی خاص)

شرکت ساختمانی مهاد راه در تاریخ 1377/1/30 اقدام به خرید تاور کرین از گروه بازرگانی شایان کرده است و رضایت خود را از دستگاه ها و همچنین سرویس منظم و خدمات پس از فروش این شرکت اعلام نموده است. 

شرکت مجم (سهامی خاص)

شرکت مجم درتاریخ 73/7/9 طی اعلامیه ای رضایت خود را از دستگاه های تاور کرین گروه بازرگانی شایان اعلام نموده است و از این شرکت جهت تهیه و نصب و راه اندازی تاورکرین ها تشکر کرده است.

شرکت مهندسی و ساختمانی سانگ یونگ

شرکت مهندسی و ساختمانی سانگ یونگ ، شش دستگاه تاور کرین از شرکت بازرگانی شایان خریداری کرده و پس از کارکرد دستگاه در طی شش ماه هیچگونه مشکلی پیدا نکرده است،همچنین از این شرکت جهت تهیه و نصب و راه اندازی تاورکرین تشکر کرده است.

شرکت تهران پی بید (سهامی خاص)

شرکت تهران پی بید در تاریخ 77/8/19  طی اعلامیه ای رضایت خود را از دستگاه های تاور کرین گروه بازرگانی شایان اعلام نموده است و از این شرکت جهت تهیه و نصب و راه اندازی تاورکرین ها تشکر کرده است.

شرکت فلاور (سهامی خاص)

شرکت فلاور در تاریخ 77/8/18 شش دستگاه تاور کرین از شرکت بازرگانی شایان خریداری کرده و پس از کارکرد دستگاه در طی ده ماه هیچگونه مشکلی پیدا نکرده است،همچنین از این شرکت جهت تهیه و نصب و راه اندازی تاورکرین تشکر کرده است.

شرکت ساختمانی پارت سازه (سهامی خاص)

شرکت ساختمانی پارت سازه در تاریخ 68/11/1 طی اعلامیه ای رضایت خود را از دستگاه های تاور کرین شرکت بازرگانی شایان اعلام نموده است و از این شرکت جهت تهیه و نصب و راه اندازی تاورکرین ها تشکر کرده است.

شرکت آماکا (سهامی خاص)

شرکت آماکا در تاریخ 71/6/29 طی اعلامیه ای رضایت خود را از دستگاه های تاور کرین شرکت بازرگانی شایان اعلام نموده است و از این شرکت جهت تهیه و نصب و راه اندازی تاورکرین ها تشکر کرده است.

شرکت راه و ساختمان پُلیرا (سهامی خاص)

شرکت راه و ساختمان پُلیرا در تاریخ 72/2/8  سه دستگاه تاور کرین از شرکت بازرگانی شایان خریداری کرده و پس از کارکرد دستگاه در طی سه ماه هیچگونه مشکلی پیدا نکرده است،همچنین از این شرکت جهت تهیه و نصب و راه اندازی تاورکرین تشکر کرده است.

شرکت جنوب سازه (سهامی خاص)

شرکت جنوب سازه از تاریخ تاسیس تا کنون این مجموعه در پروژه های مختلف ساختمانی و تاسیساتی، راه سازی ، خطوط لوله آب، نفت و گاز و همچنین پروژه های آبیاری و زهکشی و سد سازی حضور فعال داشته و در تاریخ 77/8/17 طی اعلامیه ای رضایت خود را از دستگاه های تاور کرین شرکت بازرگانی شایان اعلام نموده است.

شرکت ساختمانی لدا (سهامی خاص)

شرکت ساختمانی لدا در تاریخ 77/8/18  اقدام به خرید تاور کرین از گروه بازرگانی شایان کرده است و رضایت خود را از دستگاه ها و همچنین سرویس منظم و خدمات پس از فروش این شرکت اعلام نموده است. 

شرکت ساختمانی بهمنشیر (سهامی خاص)

شرکت ساختمانی بهمنشیر در تاریخ 77/8/19 از خدمات پس از فروش و سرویسهای در زمان استفاده از دستگاه های تاور کرین خریداری خود از گروه بازرگانی شایان تشکر نموده است. 

شرکت ساختمانی هامُون (سهامی خاص)

شرکت ساختمانی هامُون در تاریخ 70/6/31 از گروه بازرگانی شایان جهت نصب و راه اندازی تاورکرین خریداری شده تشکر کرده است.

شرکت طرح و توسعه تلفن ایران

شرکت طرح و توسعه تلفن ایران در تاریخ 1369/9/10 اقدام به خرید چند دستگاه تاور کرین نموده است و رضایت خود را از محصولات بی عیب و نقص گروه شایان اعلام کرده است.

شرکت ساختمانی پی گیر (سهامی خاص)

شرکت ساختمانی پی گیر در سال 1372 یک دستگاه تاور کرین از شرکت بازرگانی شایان خریداری کرده و پس از کارکرد دستگاه در طی پنج سال مشکل عمده ای پیدا نکرده است،همچنین از این شرکت جهت تهیه و نصب و راه اندازی تاورکرین تشکر کرده است.

شرکت لوزان (سهامی خاص)

شرکت لوزان که از پیمانکاران در زمینه تونل سازی،ساختمان سازی و...می باشد در سال 1377/1/29 طی اعلامیه ای رضایت خود را از دستگاه های تاور کرین شرکت بازرگانی شایان اعلام نموده است و از این شرکت جهت تهیه و نصب و راه اندازی تاورکرین ها تشکر کرده است.

شرکت اسلیوی (سهامی خاص)

شرکت اسلیوی در تاریخ 77/8/20  اقدام به خرید چند دستگاه ایستگاه مرکزی بتون (بتونیر) و تاور کرین نموده است و رضایت خود را از محصولات بی عیب و نقص گروه شایان اعلام کرده است.

شرکت کترا (سهامی خاص)

شرکت کترا در تاریخ 77/8/9 رضایت کامل خود را از چهار دستگاه تاور کرین خریداری شده جهت استفاده از پروژه های خود اعلام کرده است و از کیفیت بسیار خوب این دستگاه ها و سرویس های مرتب و منظم از زمان نصب تا پایان کار رضایت کامل داشته است.

شرکت ساختمانی و شهرسازی مرصوص پی (سهامی خاص)

شرکت ساختمانی و شهرسازی مرصوص پی که از پیمانکاران در زمینه ساختمانی می باشد در تاریخ 73/6/7 رضایت خود را از تاور کرین های خریداری شده از شرکت بازرگانی شایان اعلام کرده است.

شرکت مهندسی و ساختمانی سیمره (سهامی خاص)

شرکت مهندسی و ساختمانی سیمره در تاریخ 70/5/23 اقدام به خرید تاور کرین از گروه بازرگانی شایان کرده است و رضایت خود را از دستگاه ها و همچنین سرویس منظم و خدمات پس از فروش این شرکت اعلام نموده است. 

شرکت صنعت پُل

شرکت صنعت پُل در تاریخ 75/3/30 از گروه شایان جهت نصب و راه اندازی تاورکرین خریداری شده تشکر کرده است.

شرکت گسترش سازه حمید (سهامی خاص)

شرکت گسترش سازه حمید در تاریخ 1380/11/28 رضایت کامل خود را از سه دستگاه تاور کرین خریداری شده جهت استفاده از پروژه های خود اعلام کرده است و از کیفیت بسیار خوب این دستگاه ها و سرویس های مرتب و منظم از زمان نصب تا پایان کار رضایت کامل داشته است.

شرکت سهامی خاص ملاوی

شرکت ملاوی در تاریخ 1368/3/9 با خرید تعدادی تاور کرین و بتونیر رضایت خود را از محصولات شرکت بازرگانی شایان اعلام نموده است.

شرکت فرگُسن (سهامی خاص)

شرکت راه و ساختمان فرگسن که از پیمانکاران در زمینه سد سازی ،راه سازی،پل سازی،تونل،ساختمان سازی و...می باشد در سال 1371/7/11 طی اعلامیه ای رضایت خود را از دستگاه های تاور کرین شرکت بازرگانی شایان اعلام نموده است و از این شرکت جهت تهیه و نصب و راه اندازی تاورکرین ها تشکر کرده است.