1[ مجموع 4 مطلب ]

پایه تثبیت یا قطعه اصلی 1,60

پایه تثبیت یا قطعه اصلی 1,60

پایه تثبیت یا قطعه اصلی 1,20

پایه تثبیت یا قطعه اصلی 1,20

پایه تثبیت یا قطعه اصلی L68,B

پایه تثبیت یا قطعه اصلی L68,B مخصوص K30,30 یا تاورهای 12 تن

پایه تثبیت G20/15.C

پایه تثبیت G20/15.C
1[ مجموع 4 مطلب ]