12[ مجموع 17 مطلب ]

نحوه ی عملکرد تاور کرین

همانطور که گفته شد تمام تاور کرین ها (جرثقیل برجی) شامل قسمت های پایه ای شبیه هم هستند. پایه آن یک صفحه بتنی بزرگ است که جرثقیل را پشتیبانی می کند. ارتباط پایه ای دکل همان است که به جرثقیل اجازه می ...

پایه تثبیت تاور کرین 3 تن

پایه تثبیت تاور کرین 3 تن

پایه تثبیت تاور کرین 6 تن

پایه تثبیت تاور کرین 6 تن

پایه تثبیت تاور کرین 8 تن

پایه تثبیت تاور کرین 8 تن

پایه تثبیت تاور کرین 12 تن

پایه تثبیت تاور کرین 12 تن

پایه تثبیت قطعه 2 متری

پایه تثبیت قطعه 2 متری

پایه تثبیت یا قطعه اصلی 1,60

پایه تثبیت یا قطعه اصلی 1,60

پایه تثبیت یا قطعه اصلی 1,20

پایه تثبیت یا قطعه اصلی 1,20

پایه تثبیت یا قطعه اصلی L68,B

پایه تثبیت یا قطعه اصلی L68,B مخصوص K30,30 یا تاورهای 12 تن
12[ مجموع 17 مطلب ]