1[ مجموع 2 مطلب ]

شرایط استاندارد سازی تاور کرین

پیرو مذاکرات و جلسات قبلی با شرکت محترم بین المللی PHQ و بازرسی های آن شرکت که تنها مرجع قانونی استانداردسازی تاور کرین و اعطاء گواهینامه های معتبر کشور می باشد لذا از کلیه متقاضیان تقاضا می شود با مط ...

آسانسور کارگاهی 3 تن آلیماک

آسانسور کارگاهی 3 تن آلیماک (سوئدی) با گارانتی و نصب و راه اندازی ترمر مگنتی و کم مصرف
1[ مجموع 2 مطلب ]