1[ مجموع 3 مطلب ]

تاور کرین 6 تن E10/14C

تاور کرین 6 تن E10/14C برند پتن

تاور کرین 6 تن 80KVA

تاور کرین 6 تن 80KVA (لیبهر خودرو با ژنراتور) در حد نو

تاور کرین 6 تن F15/15

تاور کرین 6 تن F15/15 برند پتن
1[ مجموع 3 مطلب ]