1[ مجموع 1 مطلب ]

تاور کرین 10 تن 744

تاور کرین 10 تن 744 پتن فرانسه با قطعات کامل ارتفاع 20 متر دکل 25 متر
1[ مجموع 1 مطلب ]