1[ مجموع 4 مطلب ]

تاور کرین 10 تن G25/15C

تاور کرین 10 تن G25/15C مدل 1992 کم کارکرد درحد نو قطعه دومتری ارتفاع 40 متر فلش 55 متر

تاور کرین 10 تن 90HC

تاور کرین 10 تن 90HC مدل 1980

تاور کرین 10 تن 64-7

تاور کرین 10 تن 64-7 پتن اصل فرانسه

تاور کرین 10 تن 77K

تاور کرین 10 تن 77K پتن فرانسه با 5 قطعه اضافه
1[ مجموع 4 مطلب ]