1[ مجموع 3 مطلب ]

پایه تثبیت تاور کرین 3 تن

پایه تثبیت تاور کرین 3 تن

کمربند مهاری تاور کرین 12 تن

کمربند مهاری تاور کرین 12 تن

سکشن ارتفاعی تاور کرین L44

سکشن ارتفاعی تاور کرین یا قطعه  L44 فابریک اصل پتن فرانسه 
1[ مجموع 3 مطلب ]