1[ مجموع 2 مطلب ]

شرایط استاندارد سازی تاور کرین

پیرو مذاکرات و جلسات قبلی با شرکت محترم بین المللی PHQ و بازرسی های آن شرکت که تنها مرجع قانونی استانداردسازی تاور کرین و اعطاء گواهینامه های معتبر کشور می باشد لذا از کلیه متقاضیان تقاضا می شود با مط ...

آسانسور کارگاهی 2 تن

آسانسور کارگاهی 2 تن برند GJJ (الکترو گیربکس اصل ایتالیا) اینورتر
1[ مجموع 2 مطلب ]