1[ مجموع 3 مطلب ]

تاور کرین 10 تن 77K

تاور کرین 10 تن 77K پتن فرانسه با 5 قطعه اضافه

تاور کرین 10 تن 744

تاور کرین 10 تن 744 پتن فرانسه با قطعات کامل ارتفاع 20 متر دکل 25 متر

تاور کرین پتن اصل فرانسه 4,27

تاور کرین پتن اصل فرانسه 4,27
1[ مجموع 3 مطلب ]