1[ مجموع 3 مطلب ]

شرایط استاندارد سازی تاور کرین

پیرو مذاکرات و جلسات قبلی با شرکت محترم بین المللی PHQ و بازرسی های آن شرکت که تنها مرجع قانونی استانداردسازی تاور کرین و اعطاء گواهینامه های معتبر کشور می باشد لذا از کلیه متقاضیان تقاضا می شود با مط ...

تاور کرین 10 تن G25/15C

تاور کرین 10 تن G25/15C مدل 1992 کم کارکرد درحد نو قطعه دومتری ارتفاع 40 متر فلش 55 متر

تاور کرین 6 تن E10/14C

تاور کرین 6 تن E10/14C برند پتن
1[ مجموع 3 مطلب ]