1[ مجموع 5 مطلب ]

تاور کرین 6 تن FM

تاور کرین 6 تن FM ایتالیا مدل 2004 و در53 متر 1/200 کیلوگرم را حمل می کند.

کالسکه تاور کرین 6 تن

کالسکه تاور کرین 6 تن

کالسکه تاور کرین 25 تن

کالسکه تاور کرین 25 تن

تاور پتن فرانسه 12 تن سری F3،29

تاور پتن فرانسه 12 تن سری F3،29

قطعه G,17

قطعه G,17
1[ مجموع 5 مطلب ]