1[ مجموع 2 مطلب ]

اجزای تاور کرین

همه تاورکرین ها از قسمت های  اساسی مشترکی تشکیل شده اند. تیر مشبک پایه جرثقیل برج یا دکل بازو یا تیر اصلی جرثقیل پایه در پایین به یک بالشتک بتنی بزرگ که تکیه گاه تاورکرین است پیچ شده است و ...

تاورکرین 8 تن پتن BPR

تاورکرین پتن BPR
1[ مجموع 2 مطلب ]