1[ مجموع 1 مطلب ]

تاور کرین 10 تن G25/15C

تاور کرین 10 تن G25/15C مدل 1992 کم کارکرد درحد نو قطعه دومتری ارتفاع 40 متر فلش 55 متر
1[ مجموع 1 مطلب ]