1[ مجموع 1 مطلب ]

اطلاعات فنی تاور کرین

اطلاعات فنی تاور کرین نوع تاور   تناژ  طول فلش یا بازو  ارتفاع  تحمل بار در نوک بازو  طول قطعه 427 3 36 30 ...
1[ مجموع 1 مطلب ]