1[ مجموع 9 مطلب ]

آسانسور کارگاهی 12 نفره ترمز دیسکی

آسانسور کارگاهی آلیماک سوئد ترمز دیسکی

آسانسور کارگاهی 2 تن آلیماک

آسانسور کارگاهی 2 تن آلیماک در حد نو و قطعه 1.5 متری

آسانسور کارگاهی 1.200 KG آلیماک

آسانسور کارگاهی 1.200 KG آلیماک و دارای ارتفاع 60 متر

آسانسور کارگاهی 1.500 KG آلیماک

آسانسور کارگاهی 1.500 KG آلیماک

آسانسور کارگاهی 1.200 KG آلیماک سوئد

آسانسور کارگاهی 1.200 KG آلیماک سوئد که دارای ارتفاع 60 متر است.

آسانسور کارگاهی 12 نفره آلیماک

آسانسور کارگاهی1.200 و 12 نفره آلیماک و 40 متر ارتفاع

آسانسور کارگاهی 3 تن آلیماک

آسانسور کارگاهی 3 تن آلیماک (سوئدی) با گارانتی و نصب و راه اندازی ترمر مگنتی و کم مصرف

آسانسور کارگاهی آلیماک سوئد 1 تن

آسانسور کارگاهی آلیماک سوئد 1 تن
1[ مجموع 9 مطلب ]