باکت تاور کرین

کلیه باکتها با دسته اهرمی درجه یک میباشد و بابت نصب گیربکس  250000 تومان و نصب جای نفر و محافظ 195000 تومان به مبلغ سفارش افزوده میشود در سفارش جای نفر و سیستم تخلیه فرمانی،دنده ای،و سیستم دسته سطلی هلالی و سیستم جک پنو ماتیک نصب میگردد.توجه؛کلیه ظرفیتها به صورت مکعبی قابل ساخت میباشد.